ประกวดการออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ ยุวกาชาด

ประกวดการออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาด (Mascot)
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ -27กค .54
 
ยุวกาชาดเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดรูปแบบต่างๆ จึงกำหนดจัด โครงการประกวดการออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาด (Mascot) ขึ้นมูลค่าเงินรางวัลรวม:   36,000 บาท
 
กติกาการประกวด
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3แบบ
2. ออกแบบ และตั้งชื่อ Mascot ที่สื่อถึงความเป็นอาสายุวกาชาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
■ สื่อถึงภาพลักษณ์ของอาสายุวกาชาด ที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีบุคลิกที่สดใส น่ารัก เป็นมิตร มีความสุข มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี และมีจิตอาสา
■ การออกแบบต้องชัดเจนมีด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง หรือลักษณะ 3มิติ
■ มีองค์ประกอบที่สวยงาม จดจำง่าย
■ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิค
■ มีสัญลักษณ์เครื่องหมายยุวกาชาดที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaircy.org ) ปรากฏอยู่บนตัวสื่อสัญลักษณ์ ( Mascot)
■ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และจะต้องไม่ปรากฏ เผยแพร่ ลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ สำนักงานยุวกาชาด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว ก็จะมีการ เพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
3. เป็นผลงานที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
การส่งผลงาน
1. ส่งผลงานการออกแบบ พร้อมลงสี ติดบนกระดาษขนาด A4พร้อมแนบไฟล์ jpg./ai./psd มาด้วย
(ความละเอียด 300 dpi.) โดยเขียนรายละเอียด ดังนี้
■ชื่อ-นามสกุล / สาขาที่ศึกษา – สถาบันการศึกษา (หรือหน่วยงาน) / ที่อยู่ / โทรศัพท์
■อธิบายแนวคิด และความหมายของการออกแบบโดยใช้ตัวพิมพ์ ความยาวไม่เกิน 10บรรทัด
■ตั้งชื่อ Mascot พร้อมคำบรรยายที่มาของชื่อ
2. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 27กรกฎาคม 2554

ด้วยตนเองที่
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย หรือ
 
ทางไปรษณีย์ที่
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
ถนนอังรี ดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวด Mascot”)

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์  0-2252-5002-3โทรสาร 0-2252-5004
เว็บไซต์  www.thaircy.org  อีเมลล์ :  thaircy@yahoo.com
Facebook : ยุวกาชาด สภากาชาดไทย
 
 

เอกสารประกอบข่าว

Comments